Hogere werkgeverslasten 2016: hoe zit het precies?


15-01-2016

Diverse media koppen dat de werkgeverslasten 2016 stijgen. Gemiddeld genomen is dat ook het geval maar dat kan per individuele werkgever behoorlijk verschillen. In sommige gevallen kunnen ze zelfs dalen. Overigens gaat het in deze berichtgeving alleen om werkgeverslasten over het loon van werknemers. Daarnaast bestaan ook werkgeverslasten over uitkeringen. De hoogte daarvan over ZW- en WGA-uitkeringen is uitermate relevant voor eigenrisicodragers die deze uitkeringen zelf moeten betalen. Ook het UWV betaalt uitkeringen. Soms als uitkeringsinstantie en soms namens de eigen risicodrager. Voor de hoogte van de werkgeverslasten maakt dat verschil. Deze bijdrage laat zien wat werkgeverslasten precies zijn, wat het verschil is tussen werkgeverslasten over het loon en over uitkeringen, hoe hoog ze zijn en hoe werkgevers ze zelf kunnen berekenen.

Wat zijn werkgeverslasten?

Werkgeverslasten zijn loonkosten net zoals het bruto loon en bestaan uit wettelijke en niet wettelijke lasten.

Wat zijn wettelijke werkgeverslasten?

Wettelijke werkgeverslasten zijn de premies werknemersverzekeringen:

  • WAO-WIA basispremie (inclusief premie kinderopvang)
  • AWF-premie
  • ZVW-premie
  • Sectorfondspremie
  • Premies (Whk) ZW, WGA-vast en WGA-flex

Premies werknemersverzekeringen worden berekend over het gemaximeerde loon (artikel 17 Wfsv). Per 1-1-2016 bedraagt dat maximum  € 52.763,- per jaar. De premies Whk worden jaarlijks door het UWV aan werkgevers verstrekt.

Wat zijn niet wettelijke werkgeverslasten?

Niet wettelijke werkgeverslasten zijn de via arbeidsovereenkomst of CAO geldende lasten zoals de pensioenpremie en sectorale afdrachten (bijvoorbeeld O&O-fondsen).

Waarover worden wettelijke werkgeverslasten berekend?

Werkgeverslasten worden berekend over het loon maar ook over uitkeringen. Uitkeringen worden betaald door uitvoeringsinstellingen en eigen risicodragers.

Waarom is inzicht in werkgeverslasten belangrijk?

Dat is van belang voor de bepaling van de totale loonkosten, het risico van eigen risicodragers en het extra percentage dat meeverzekerd kan worden bij verzuimverzekeringen in verband met werkgeverslasten.

Hoe hoog zijn de wettelijke werkgeverslasten in zijn algemeenheid?

Werkgeverslasten over het loon kunnen oplopen tot 40 procent van het brutoloon. Over uitkeringen is dit maximaal 25 procent.

Hoe hoog zijn de werkgeverslasten over het loon?

De WAO-WIA, AWF en ZVW-premies worden landelijk en de Sectorfondspremies per sector vastgesteld. Voor de Whk gelden voor kleine werkgevers sectorale,  voor grote werkgevers gedifferentieerde en voor middelgrote werkgevers gemengde premies. Gemiddeld zijn de wettelijke werkgeverslasten 2016, 18,47 procent. Per 1-1-2015 was dat 18,08 procent.

Hoe hoog zijn de werkgeverslasten over het loon voor eigen risicodragers?

Werkgeverslasten voor eigen risicodragers zijn gelijk aan die van niet eigen risicodragers met uitzondering van de premie voor het risico (ZW en/of WGA) dat men zelf draagt. Gemiddeld zijn deze lasten over 2016 voor eigen risicodragers ZW 18,08 procent en voor eigen risicodragers WGA-vast 17,99 procent. Per 1-1-2015 bedroegen deze percentages nog 17,68 procent en 17,58 procent.

Hoe hoog zijn de werkgeverslasten over uitkeringen?

Over uitkeringen zijn alleen wettelijke werkgeverslasten verschuldigd. De hoogte ervan hangt af van wie de uitkering betaalt: het UWV of de eigen risicodrager. Voor het UWV zijn de werkgeverslasten 2016, in alle gevallen 18,85 procent. Voor eigen risicodragers zijn deze gelijk aan die over het loon. Per 1-1-2015 was dat 18,60 procent.

Hoe berekent een werkgever zijn werkgeverslasten?

De  WAO/WIA-basispremie inclusief premie kinderopvang, de AWF-premie en de ZVW werkgeverspremie, bedragen 15,57 procent.  De Sectorfondspremie kan aan de hand van de gepubliceerde tabellen worden bepaald. Kleine werkgevers (loonsom tot € 319.000) betalen ook voor de Whk sectorale premies die jaarlijks worden gepubliceerd. Grote werkgevers (loonsom boven € 3.190.000) betalen gedifferentieerde ZW, WGA-vast en WGA-flex premies. Middelgrote werkgevers betalen een mengvorm van sector- en gedifferentieerde premies Whk. Werkgevers ontvangen jaarlijks in november van het UWV een opgave van de nieuwe Whk-premies.

Bron: https://www.hrpraktijk.nl/topics/loon-belonen/achtergrond/hogere-werkgeverslasten-2016-hoe-zit-het-precies 

 

 

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »