Aan de Orde


26-02-2016
 
In dit nummer
 
3. Voorsorteren voor de opvolger VAR
 
7. Werkgever schikt vaker bij ontslag
 
8. Acquisitiefraude strafbaar
 
10. Energielijst 2016: extra aftrek
 
11. Opdrachtgever aansprakelijk bij onderbetaling
 
17. Minder regels voor crowdfunding

 

1. Lening van de bv

Jaarlijks kiest de Belastingdienst onderwerpen waarvoor extra aandacht is bij de aangiften en controles. In 2015 keek de fiscus onder meer naar de onzakelijke kosten en de aftrek voorbelasting BTW. Voor 2016 is de onzakelijke lening van de bv één van de speerpunten in de controle. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een bedrag van de bv leent, zonder dat u hiervoor rente aan de bv hoeft te betalen. In dat geval zal de fiscus het niet-betaalde rentebedrag als uitdeling bestempelen, en wordt deze niet-uitbetaalde rente meegerekend voor het inkomen van de dga.

Een lening tussen u en de bv is ‘zakelijk’ als voor deze lening dezelfde voorwaarden gelden als bij een lening tussen de bv en een derde die in vergelijkbare omstandigheden als u verkeert. Zo moet de bv:

•             een commerciële rente in rekening brengen; en

•             moet de lening worden afgelost.

Heeft u een aflossingsvrije lening afgesloten bij de bv, dan gelden aanvullende voorwaarden. Zo moet het rentetarief in dat geval hoger zijn dan de marktrente. Houdt u zich niet aan de afspraken van de lening, dan kan de Belastingdienst de lening geheel of gedeeltelijk aanmerken als een betaling aan u. Dat betekent dat de lening (deels) als inkomsten wordt beschouwd en u hierover fiscaal moet afrekenen.

Voor de kosten die u voor de bv betaalt en daarna weer terugkrijgt (of omgekeerd) gelden aparte regels. Over deze rekening-courant, het bedrag dat ‘uitstaat’ tussen u en de bv, wordt geen rente berekend zolang het saldo onder de € 17.500 blijft. Er is in dat geval geen sprake van een lening.

 

2. Verplichte bijbetaling pensioen werknemer

Werknemers kunnen als ze van baan wisselen het pensioen dat ze bij hun oude pensioenuitvoerder hebben opgebouwd, laten overdragen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe baas. Om te voorkomen dat een werknemer financieel nadeel ondervindt van deze waardeoverdracht van de oude pensioenrechten, moet de werkgever het verschil bijbetalen als de ene pensioenuitvoerder er financieel beter voorstaat dan de andere pensioenuitvoerder. Een waardeoverdracht kan een forse verplichte bijbetaling door de werkgever tot gevolg hebben. Het risico dat een werkgever moet bijbetalen is niet denkbeeldig. Door de huidige lage rente en door verschil in financieringssystemen tussen pensioenuitvoerders kan het om aanzienlijke bedragen gaan.

Om te voorkomen dat een bedrijf door waardeoverdracht in financiële problemen komt, heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bijbetalingsplicht van werkgevers bij het overhevelen van een pensioen beperkt tot maximaal € 15.000 per geval. Gaat hierdoor de waardeoverdracht niet door, dan blijft de deelnemer in de pensioenregeling van de vorige werkgever. Als op een later moment de bijbetaling minder is dan € 15.000, dan kan de deelnemer echter opnieuw om waardeoverdracht vragen. De bijbetalingsproblematiek in verband met het wettelijk recht op waardeoverdracht van deelnemers speelt niet bij pensioenfondsen, maar alleen bij pensioenverzekeraars.

 

3. Voorsorteren voor de opvolger VAR

Per 1 mei komt er definitief een einde aan de VAR-verklaring. Hiervoor in de plaats komen zogenoemde voorbeeld- of modelovereenkomsten. Het grote verschil met de VAR is dat de opdrachtgever niet meer automatisch is gevrijwaard van aansprakelijkheid voor ten onrechte niet afgedragen loonheffingen. U wordt medeverantwoordelijk voor de vraag of de ingehuurde zzp’ers hun werkzaamheden uitvoeren conform de met hen gesloten (model)overeenkomst. Alleen als u hen daadwerkelijk volgens de modelovereenkomst laat werken, heeft u de zekerheid dat u geen loonheffingen hoeft in te houden en te voldoen.

 

4. € 80 miljoen voor energiebesparing in koopwoningen

Het kabinet stelt € 80 miljoen beschikbaar voor een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in koopwoningen en een voorlichtingscampagne. Voorwaarde is dat een particuliere woningeigenaar of Verenigingen van Eigenaren (VvE) een omvangrijke combinatie van energiebesparende maatregelen nemen in een bestaande woning. De details van de subsidieregeling worden uiterlijk deze zomer bekendgemaakt. De subsidie kan niet gebruikt worden voor een enkelvoudige energiebesparende maatregel of voor energieopwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen. Voor duurzame energieopwekking via zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels is wel subsidie beschikbaar. De subsidie mag worden gecombineerd met een lening uit het Nationaal Energiebespaarfonds, zodat een woningeigenaar desgewenst de hele investering op deze manier kan betalen.

 

5. MKB-Nederland opent meldpunt late betalingen

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland gaat grote bedrijven onder druk zetten om hun betaalgedrag te verbeteren. Grote bedrijven die stelselmatig te laat betalen, worden per brief op hun betalingstermijnen aangesproken. Tegelijkertijd opent MKB-Nederland een meldpunt waar kleinere leveranciers misstanden (anoniem) kunnen melden. Hoewel het betaalgedrag tussen bedrijven onderling de afgelopen jaren is verbeterd - gemiddeld wordt een factuur momenteel na 36,5 dag betaald - komen excessen nog te vaak voor. Betalingstermijnen tussen de 90 en 120 dagen zijn geen uitzondering. De bedrijven die dat soort termijnen hanteren, maken misbruik van hun inkoopmacht, stelt MKB-Nederland.

 

6. Tien procent auto’s kan elektrisch rijden

Bijna één op de tien van alle in 2015 nieuw geregistreerde personenauto's in Nederland had een stekker. Het aantal volledig elektrische personenauto's is gedurende het afgelopen jaar met 37% gestegen. De teller staat nu op 9.368 stuks. Het aantal plug-in hybrides is in een jaar tijd zelfs meer dan verdubbeld en groeide tot 78.163 stuks. Het aantal publieke laadpunten is eveneens fors gestegen, van 5.421 tot 7.395. Dit is een toename van 36%. Het aantal snellaadpunten steeg in een jaar tijd van 254 naar 465 stuks. Berijders van een hybride auto of een auto met een lage CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer, betalen vanaf 1 januari 2016 de helft van het normale tarief van de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting). Heeft u een elektrische auto, dan betaalt u vanaf 2016 geen motorrijtuigenbelasting meer.

 

7. Werkgever schikt vaker bij ontslag

Het nieuwe ontslagrecht, zoals dat met de Wet werk en zekerheid sinds 1 juli 2015 van kracht is, heeft nog niet het gewenste effect. In een uitzending van Nieuwsuur vertellen kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten dat werkgevers hun medewerkers vaker een schikking voorleggen bij ontslag. Ook betalen werkgevers regelmatig hogere vergoedingen dan op grond van de transitievergoeding nodig is. Als reden wordt genoemd dat werkgevers het liever niet laten aankomen op een rechtszaak, vanwege de strenge eisen die de wet aan het ontslag stelt.

 

8. Acquisitiefraude strafbaar

Elke ondernemer krijgt er vroeg of laat een keer mee te maken: acquisitiefraude. Malafide advertentiebureaus proberen u onder valse voorwendselen een vermelding op een (bedrijven)website of een advertentie in een tijdschrift of magazine aan te smeren. U krijgt bijvoorbeeld een telefoontje, waarbij het advertentiebureau u er via een opname van een telefoongesprek probeert in te luizen. Of u ontvangt een spooknota. De Tweede Kamer heeft een initiatiefwetsvoorstel aangenomen dat deze vorm van fraude strafbaar stelt. De Eerste Kamer moet de initiatiefwet nog goedkeuren.

Tip!

Twijfelt u aan de echtheid van een factuur of een ‘bevestiging’ van een advertentie, ga dan te rade op www.fraudehelpdesk.nl.

 

9. Tien miljoen voor jonge boeren

Het kabinet stelt tien miljoen euro beschikbaar voor jonge boeren om extra investeringen in hun bedrijf te doen. In de periode van 1 maart tot en met 15 april kunnen de jonge boeren een aanvraag indienen. De regeling is bedoeld om jonge boeren te helpen bij het investeren in hun bedrijf. Door deze regeling kunnen zij bijvoorbeeld het bedrijf dat ze van hun ouders hebben overgenomen moderniseren en duurzamer maken. De Regeling Jonge Landbouwers is in handen van de provincies.

 

10. Energielijst 2016: extra aftrek

De Energielijst 2016 is bekend. De lijst bevat een overzicht van de energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA). Voor investeringen die u in 2016 doet, is het fiscaal voordeel fors hoger. Het aftrekpercentage is verhoogd van 41,5% naar 58%. Om dit te kunnen bekostigen heeft het kabinet het budget van de EIA verhoogd van € 106 miljoen (2015) naar € 161 miljoen (2016).

De uitvoerder van de regeling, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), heeft vier nieuwe technieken aan de Energielijst toegevoegd, te weten:

•             een snelloopdeur voor koel- of vriescellen;

•             een besparingssysteem voor klimaatinstallaties;

•             standairco, en

•             zonnepanelen op transportmiddelen.

Tip!

De Belastingdienst en RVO.nl voeren gezamenlijk de EIA-regeling uit. De Energielijst 2016 is te vinden op rvo.nl/eia.

 

11. Opdrachtgever aansprakelijk bij onderbetaling

Opdrachtgevers van goederenvervoer over de weg worden mede-aansprakelijk bij onderbetaling. Voortaan kan een werknemer bij onderbetaling behalve zijn eigen  werkgever ook andere partijen in de keten aanspreken op betaling van achterstallig loon. Dit staat in een aanvullend wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de arbeidsvoorwaarden voor werknemers in het goederenvervoer beter kunnen worden gehandhaafd. Door opdrachtgevers aansprakelijk te stellen bij onderbetaling hoopt het kabinet oneerlijke concurrentie aan te pakken.

 

12. Laatste ronde voor pensioen in eigen beheer

In de meest recente pensioenbrief van staatssecretaris Wiebes van Financiën worden twee oplossingsrichtingen gepresenteerd: oudedagssparen in eigen beheer (OSEB) en uitfaseren van het eigen beheer. Wiebes heeft een voorkeur voor de tweede optie. Bij de uitfasering van het pensioen in eigen beheer is sprake van een fiscaal gefaciliteerde afkoopmogelijkheid, zonder dat er iets nieuws voor in de plaats komt. Na bevriezing van bestaande verplichtingen en fiscaal geruisloos (zonder enige afrekening) afstempelen naar fiscale waarde, krijgt de dga eenmalig de mogelijkheid het in eigen beheer opgebouwde pensioen op te nemen. Hierbij moet hij afrekenen in de loonbelasting over 80% van de fiscale waarde vóór afstempeling, zonder betaling van revisierente. Wiebes hoopt dat de wetswijzing per 1 januari 2017 van kracht zal zijn.

 

13. Nieuw mkb-platform: NLGroeit

Een nieuw platform, NLGroeit, moet ondernemers in het midden- en kleinbedrijf helpen om hun bedrijf te laten groeien. NLGroeit is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en NLevator. Het platform brengt ondernemers in contact met andere ondernemers, coaches en opleiders. Zij kunnen hen helpen om een volgende stap in hun groeiproces te zetten. Doel is een versterking van de werkgelegenheid: bedrijven met minder dan vijftig werknemers zijn goed voor ongeveer 30% van de werkgelegenheid in Nederland. Als deze bedrijven een groeispurt doormaken, heeft dat een aanzienlijk effect op de werkgelegenheid.

Kijk op www.NLGroeit.nl

 

14. Extra geld voor Qredits

Dankzij een garantstelling van 80%  door het ministerie van Economische Zaken heeft de Europese Investeringsbank een lening van € 100 miljoen verstrekt aan Qredits (qredits.nl). Deze organisatie verstrekt zakelijke leningen tot een bedrag van € 250.000. Dankzij de lening kunnen 1.200 kleine en middelgrote bedrijven een krediet krijgen tot € 250.000 en 5.300 ondernemers een microkrediet tot € 50.000. Sinds de oprichting in 2009 heeft Qredits zevenduizend ondernemers aan financiering geholpen voor een totaalbedrag van € 130 miljoen.

Tip!

Uw NOAB-adviseur kan u helpen bij de cijfermatige onderbouwing en begroting van uw financieringsaanvraag.

 

15. Werkgever mag privémail lezen

Het Europees Hof staat toe dat de baas soms de e-mail van werknemers mag lezen. In Nederland mag een werkgever de internetactiviteiten en (privé)mail van werknemers controleren als hij aan een aantal eisen voldoet. Samengevat komen deze eisen op twee punten neer: de regels moeten duidelijk zijn gecommuniceerd en er moet sprake zijn van een vermoeden van misbruik. Het lezen van de inhoud van berichten mag alleen als er sprake is van het vermoeden van het lekken van vertrouwelijke informatie. Gedrag op social media, zoals racistische uitlatingen, is makkelijker te controleren omdat de berichten openbaar zijn.

 

16. Bedrijven vinden vaker financiering

Bedrijven die financiering zoeken, slagen er steeds vaker in deze volledig rond te krijgen. Begin 2014 kreeg 54% van de bedrijven die financiering zochten, dit ook voor elkaar. Dit percentage is eind 2015 gestegen naar 79%, zo blijkt uit cijfers van de Financieringsmonitor 2015-2 van het ministerie van Economische Zaken door onderzoeksbureau Panteia. Zo’n tweederde van de bedrijven die succesvol waren in het aantrekken van vreemd vermogen vond deze bij de bank (65%).

Door de jaren heen is het belang van de bank als voornaamste kredietverschaffer afgenomen. Kredietaanvragen worden vaker afgewezen dan vóór de crisis waardoor de bank een steeds minder vanzelfsprekende bron van financiering is. Tegelijkertijd neemt het belang van andere bronnen toe.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken is naar aanleiding van de cijfers kritisch over de rol van banken. In gesprek met het FD stelt hij dat Nederlandse banken tekortschieten bij de financiering van het mkb. Kamp: ‘Het zou goed zijn als Nederlandse banken (…) hun rol spelen als regisseur van de financiering van het kleine bedrijfsleven.’

 

17. Minder regels voor crowdfunding

Het wordt eenvoudiger om financiering te verkrijgen via crowdfunding. Zo vervalt per 1 april 2016 het provisieverbod voor beleggingsondernemingen voor crowdfundingplatformen. Hierdoor mag een platform straks een vergoeding vragen voor advies en dienstverlening. Daarnaast kunnen investeerders straks meer uitlenen dan de huidige maximale bedragen. Toezichthouder AFM heeft een ondergrens van € 500 geïntroduceerd voor afname van de eerste crowdfunding-investeerderstoets. Als het totaal geïnvesteerde bedrag voor het eerst hoger is dan € 5.000, zal het volgende toetsmoment een beperkter karakter hebben. Bij deze beperkte toets mag worden volstaan met het stellen van vermogensvragen en het wijzen op de risico’s die gepaard gaan met beleggen in crowdfunding. De nieuwe regels gelden voor alle crowdfundingplatforms met een vergunning of een ontheffing.

 

18. Premiekorting in dienst nemen werkzoekenden

De premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers met een Wajong-uitkering of een Wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) is per 1 januari 2016 verlaagd van maximaal € 7.000 naar € 2.000 per jaar. De premiekorting van € 2.000 geldt vanaf 1 januari 2016 ook voor werknemers met een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden), een ID-baan (In- en doorstroombaan) en voor werknemers die de gemeente moet ondersteunen bij het vinden van werk en die niet het wettelijke minimumloon kunnen verdienen. Voor een werknemer die recht heeft op een WIA-uitkering, geldt ook in 2016 recht op een premiekorting tot € 7.000 per jaar bij een dienstverband van ten minste 36 uur per week.

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »