Prinsjesdag


20-10-2016

Het gaat beter met Nederland en dat gaat vrijwel iedereen in 2017 merken. Ruim 90 procent van de mensen gaat er in 2017 op vooruit. Minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijven dat in de beleidsagenda 2017 die met de begroting aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Werkloosheid

De werkloosheid bevindt zich met 5,8 procent op het laagste percentage sinds 2012. Er werken 122.000 extra werkenden sinds het begin 2016 en de 45-plussers, die het lang extra lastig hadden, zien de laatste maanden hun kans op werk weer toenemen.

Lage inkomens-voordeel

Het kabinet neemt maatregelen om het beschut werk binnen de gemeenten verder te versterken. Het lage inkomens-voordeel (LIV) maakt het voor werkgevers aantrekkelijk om mensen met een laag inkomen (tot 120 % van het minimumloon) in dienst te nemen en te houden.

Minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon voor jongeren van 18 jaar en ouder wordt vanaf 2017 verhoogd. En het loon voor 21- en 22-jarigen wordt tot op het niveau van het algemene minimumloon gebracht. Werkgevers krijgen deels compensatie voor de loonkostenstijgingen die hieruit volgen.

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Het aantal gegevens dat nodig is voor de bepaling van de beslagvrije voet gaat omlaag. In de huidige situatie worden tal van gegevens opgevraagd bij werknemer en werkgever. In de nieuwe situatie wordt het aantal gegevens sterk verminderd en gehaald uit de basisregistratie en de polisadministratie. De implementatie vindt plaats in 2017, de ingangsdatum is in 2018.

Wet Aanpak Schijnconstructies

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle constructies verboden waarbij werkgevers minder dan het volledige minimumloon betalen. Bij algemene maatregel van bestuur wordt een uitzondering gemaakt voor huisvestingskosten en de kosten voor de zorgverzekering. Aan het kunnen inhouden van deze kosten op het minimumloon zullen wel voorwaarden verbonden worden.

Ook voor de arbeidsbeperkte werknemers wordt een uitzondering gemaakt; voor deze groep werknemers zullen meer betalingsverplichtingen onder deze uitzondering komen te vallen, namelijk huisvestingskosten, de zorgverzekeringspremie, kosten voor nutsvoorzieningen en gemeentelijke en waterschapslasten.

Auto van de zaak

Vanaf 2017 vallen alleen de nul-emissie auto's nog onder de 4%-bijtelling. Voor alle overige auto's geldt het bijtellingspercentage van 22%.

Verzuim en re-integratie

Het kabinet gaat de beoordeling van re-integratietrajecten door het UWV, in het bijzonder de re-integratie bij een nieuwe werkgever (het tweede spoor), begrijpelijker en voorspelbaarder maken. Hiermee wordt voorkomen dat re-integratietrajecten alleen maar worden gestart om een loonsanctie te voorkomen.

Kinderopvangtoeslag

Voor werkende ouders  - vooral met midden- en hogere inkomens - wordt de kinderopvang goedkoper.

Wwz en transitievergoeding

Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering op de Wwz te maken. In de wet is vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Voor werknemers die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen, mag de tussenpoos in deze ketenbepaling bij cao op ten hoogste drie maanden worden gesteld in plaats van de wettelijke zes.

De overheid compenseert werkgevers voor de kosten van de transitievergoeding van langdurig arbeidsongeschikten. Omdat er sprake is van terugwerkende kracht is het bedrag voor de transitievergoeding in 2018 aanzienlijk hoger dan in latere jaren.

Bron: Hrpraktijk.nl

 

Nieuws & actualiteit

23-10-2017
Dit zijn de boetes als je de Arbowet niet naleeft

Voldoe je niet aan de nieuwe eisen van de Arbowet, dan kan de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een boete opleggen. Een overzicht van de boetes die uitgedeeld kunnen worden.
lees meer »

18-10-2017
Kabinet wil ondernemers minder op de nek zitten


lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Maatregelen in het regeerakkoord betreffende de arbeidsmarkt en sociale zekerheid

.uitgave-290 h2 {margin-top: 20px; color: #336633;} .uitgave-290 h3 {margin-top: 10px; font-style: italic; font-weight: normal;} Op 11 oktober 2017 hebben vier politieke partijen (VVD, CDA,
lees meer »


Geen terugzetting in functie omdat werkgever niet aan scholingsverplichting heeft voldaan

De werknemer kon door de werkgever niet in functie worden teruggezet, ondanks dat hij niet aan de functie-eisen voldeed, omdat de werkgever niet aan zijn scholingsverplichting had voldaan. Bij een
lees meer »