Dit wijzigt in het basiscontract in de nieuwe Arbowet


01-06-2017

Bij de invoering van de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 wijzigt ook het een en ander bij het basiscontract. Waar moet je op letten?

Het basiscontract stelt eisen aan de minimale arbozorg die geregeld moet zijn. Dit basiscontract is niet nieuw maar met de invoering van de nieuwe Arbowet wordt deze wel verplicht voor arbodienstverlening. Hierbij worden minimale wettelijke eisen gesteld aan de inhoud. In het basiscontract moet in ieder geval de volgende punten worden opgenomen:

1.       In het basiscontract moet worden opgenomen hoe de toegang tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een spreekuur) is geregeld.

2.       In het basiscontract moet worden opgenomen hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker is geregeld.

3.       De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken.

4.       De werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij twijfelt aan een gegeven advies. Dit moet gebeuren binnen de procedures zoals de werkgever dit afspreekt met de arbodienstverlener.

5.       Iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke omschrijving hebben van hoe en waar de werknemer eventuele klachten over de bedrijfsarts kan indienen.

6.       Een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten.

7.       In het contract moet ook de advisering over preventie aan de werkgever door de bedrijfsarts zijn opgenomen.

Aanvullingen op het basiscontract

Daarnaast kan het basiscontract worden aangevuld met specifieke onderwerpen voor jouw onderneming, het basispluscontract. Geen organisatie is ten slotte hetzelfde. Het staat de werkgever vrij om, in overleg met zijn werknemers en de arbodienstverleners, meer taken op te nemen. Hierbij kan je denken aan advisering over de leefstijl van de werknemers of het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon. Met de aanvullingen op het basiscontract kan de effectiviteit van de dienstverlening worden vergroot. Een compleet aangevuld basiscontract beschermt werknemers, biedt werkgevers houvast en geeft helderheid voor alle betrokken partijen.

Boete

Voor een bestaand contract geldt vanaf 1 juli 2017 een overgangsregeling. Je hebt tot 1 juli 2018 om het bestaande contract aan te passen. Alle nieuwe contracten die na 1 juli 2017 ingaan moeten wel direct voldoen aan de nieuwe wetgeving. De Inspectie SZW zal op de aanwezigheid, de inhoud en de naleving van het basiscontract controleren en kan bij het ontbreken hiervan een boete opleggen. Deze boetes kunnen hoog lopen dus zorg ervoor dat je aan de verplichtingen voldoet.

Bron: XpertHR Actueel

Nieuws & actualiteit

03-08-2017
Is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Tijdens een stage maakt een scholier of student kennis met een toekomstig beroep. Vaak wordt er vooraf een overeenkomst afgesloten. Maar is deze stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst?
lees meer »

01-08-2017
Check uw uitzendbureau

Arbeid is duur, dus kan het verleidelijk zijn om naar goedkoper personeel te zoeken.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens niet voldoen aan diploma-eisen

Een werknemer die er niet in geslaagd was om binnen een wettelijk voorgeschreven termijn een aantal diploma’s te halen die nodig waren om zijn functie te kunnen blijven uitoefenen, kon niet door de
lees meer »


Ontbinding arbeidsovereenkomst bij aan werkgever verwijtbare verstoring arbeidsverhouding

Het gerechtshof ontbond in hoger beroep alsnog de arbeidsovereenkomst met de werkneemster omdat de arbeidsverhouding was verstoord, waarbij het hof in het midden liet of die verstoring aan de
lees meer »