Met ingang van 1 juli 2017 verandert de Arbowet.


12-06-2017

Met ingang van 1 juli 2017 verandert de Arbowet. Met de vernieuwde wet komt er meer aandacht voor preventie. Ook versterkt het de betrokkenheid van werkgevers en werknemers, de rol van de preventiemedewerker én verbetert het de randvoorwaarden van het handelen van de bedrijfsarts. Daarbij komt er meer aandacht voor preventie, beroepsziekten en arbeid gerelateerde gezondheidsklachten.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet zijn:

·         alle werknemers krijgen toegang tot de bedrijfsarts, bijvoorbeeld via een arbeidsomstandighedenspreekuur;

·         de bedrijfsarts krijgt een belangrijke adviserende rol en toegang tot alle werkplekken; waar nodig schakelt hij met andere Arbo professionals voor het bevorderen van gezondheid en veiligheid van werknemers;

·         elke werkgever moet een basiscontract arbodienstverlening afsluiten dat voldoet aan een aantal minimumeisen;

·         versterking van de positie van de preventiemedewerker bij afspraken met arbodiensten en bedrijfsartsen;

·         het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie;

·         aangescherpte eisen voor de bedrijfsarts om beroepsziekten sneller op te sporen en te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Versterking arbodienstverlening: basiscontract

Om de arbodienstverlening verder te versterken, worden werkgever en arbodienstverlener(s) verplicht om een basiscontract te sluiten. Hierin moeten zij schriftelijke afspraken maken over de invulling van de wettelijk vereiste ondersteuning. Dit is een welkome aanvulling op de bestaande situatie. OVAL heeft het basiscontract voor arbodienstverlening nader uitgewerkt en een praktische checklist basiscontract opgesteld die werkgevers kunnen gebruiken bij het vastleggen van afspraken met arbodienstverleners.

Second opinion

Het kabinet stelt meerdere wijzigingen voor die meer duidelijkheid moeten scheppen over de rol van de bedrijfsarts. Een daarvan is het invoeren van de mogelijkheid voor werknemers om een second opinion op het oordeel van de bedrijfsarts aan te vragen. De precieze invulling daarvan is nog niet door de overheid bepaald.

Maatwerk en vangnet: leidraad voor meer duidelijkheid

Bij de inrichting van de arbodienstverlening voorziet de wet in een vangnet- en een maatwerkregeling. De verplichting om in alle gevallen te voldoen aan de eisen in de checklist voor het basiscontract, gaat hopelijk voor meer duidelijkheid zorgen.

Bron: Oval

Nieuws & actualiteit

18-04-2018
WAB: Niemand is blij met nieuwe arbeidswet

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afwijzend gereageerd op de voorgestelde Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Werkgevers vinden dat het voorstel flexwerk duurder maakt. Vakbonden verwijten minister Koolmees (SZW) dat hij werknemers langer in onzekerheid laat.
lees meer »

12-04-2018
Ontslag eenvoudiger, flex duurder: de nieuwe regels op een rij

Wie een werknemer moet ontslaan, mag straks weer verschillende omstandigheden combineren.
lees meer »

Nieuws archief

Nieuws uit de branche


Ontslag op staande voet wegens rijden onder invloed na personeelsfeest

Het door de werkgever aan een werknemer gegeven ontslag op staande voet vanwege het rijden onder invloed na afloop van een personeelsfeest, was rechtsgeldig, mede vanwege de aard van de onderneming
lees meer »


Hoge billijke vergoeding wegens niet voldoen aan herplaatsingsplicht

Een werkgever moest aan een werknemer een billijke vergoeding van meer dan een half miljoen euro betalen vanwege het feit dat de werkgever zijn verplichting tot herplaatsing van de werknemer had
lees meer »