NOAB Digitale nieuwsbrief FACTS 3-2024

Dames van Midweek 1 kampioen!

Hoge billijke vergoeding wegens niet aanbieden van passende arbeid

Nieuwe shirts voor Sportclub Loosbroek

Geen rechtsgeldig ontslag op staande voet voor werknemer die zich verslapen had

Werknemer moet bij opzegging van de arbeidsovereenkomst een deel van de afkoopsom van het leasecontract van de auto betalen

Moet de werkgever de WGA-uitkeringen van overgenomen werknemers betalen?

Opnieuw ziek uitgevallen werkneemster heeft niet opnieuw recht op loon

Werkgever onbevoegd vertegenwoordigd maar toch gebonden aan arbeidsovereenkomst

Werkgever moet bewijzen dat het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg was van ziekte

Werkgever moet brief uit personeelsdossier verwijderen

Werkgever moet loon tijdens ziekte betalen aan gedetineerde werknemer

Hoge Raad doet pas in zomer uitspraak over rechtsherstel box 3

NOAB Digitale nieuwsbrief FACTS 2-2024

Geen recht op loon tijdens ziekte ondanks deskundigenoordeel UWV waarin gesteld wordt dat de werknemer ziek was

Werknemer is niet in dienst gekomen bij payrollbedrijf

UWV moet transitievergoeding compenseren ondanks dat de arbeidsovereenkomst al tijdens het opzegverbod van twee jaar is gewijzigd

Overeenkomst van krant met zelfstandige corrector is in feite een arbeidsovereenkomst

Twijfel aan duurzaamheid van herstel van werknemer

Arbeidsongeschikte werknemer heeft na het einde van de wachttijd recht op doorbetaling van loon

10 Redenen om een testament op te stellen

Moet de werkgever overwerk vergoeden bij uitbetaling van een vakantiedag?

Hoge billijke vergoeding wegens bewuste opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd met de wet

FACTS Nieuwsbrief nr. 1 – 2024

Is arbeidsovereenkomst geëindigd door opzegging door de werkgever?

Werknemer stuurt vóór uitdiensttreding lijst met contactpersonen naar zijn privé e-mailadres

Billijke vergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bedreiging van werkgever geen reden voor ontslag op staande voet

Toeslagen in 2024 omhoog: dit betekent het voor jou

Pizzeria aansprakelijk voor schade door verkeersongeval van zelfstandige pizzabezorger

Uitzendkracht zoekt verhaal voor niet door uitzendbureau betaald loon

Werkgever blijft verantwoordelijk voor advies van bedrijfsarts

Wanneer heeft een parttimer recht op overwerktoeslag?

Niet meer oproepen van oproepkracht blijkt dure grap

Zorgtoeslag voor 2024 definitief bekend: op hoeveel geld heeft u recht?

Bedrijf moet loon betalen aan werkneemster, ondanks dat niet vaststaat dat zij in dienst was van dat bedrijf

FACTS Belastingplan 2024: Voorsorteren op de toekomst

Moet een werknemer vakantiedagen opnemen als hij tijdens ziekte op vakantie gaat?

85% heeft digitale nalatenschap niet op orde

Energietoeslag 2023

Kinderopvangtoeslag in 2024 extra verhoogd

Werkgever die eigenrisicodrager is mocht de WGA-uitkering van een ex-werknemer korten wegens het niet meewerken aan de re-integratie

Van Schayk VOF in DeMooiBernheze

Werkgever aansprakelijk voor schade wegens niet afsluiten van WIA-excedentverzekering

Recht op loon van werknemer die om privé-redenen niet kan werken en zich ziek meldt

Dwaling bij aangaan van arbeidsovereenkomst vanwege verzwijgen van ziekte?

Korfbalteam Altior E1 kampioen!

Recht op bonus tijdens ziekte

FACTS: Nieuwe tijden op het binnenhof

FACTS: De voorjaarsnota: De tussentijdse balans

Ontslag van werknemer met frequent ziekteverzuim wegens een combinatie van verwijtbaar handelen en verstoorde arbeidsverhouding

Ook alcoholverslaafde werknemer moet re-integratieverplichtingen nakomen

Ontslag op staande voet wegens elders werken tijdens arbeidsongeschiktheid

Teveel opgenomen vakantiedagen mogen niet worden verrekend met loon

Werkgever mag vasthouden aan studiekostenbeding omdat het gaat om een opleiding voor een beroepskwalificatie

Geen vermeerdering arbeidsduur om gebruik te maken van regeling tot vervroegde uittreding

Brief over intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel coronacrisis

Wat verandert er per 1 juli?

Minister: zelfstandigen gaan €225 betalen voor verplichte AOV

Verstoorde arbeidsverhouding wegens schending re-integratieverplichtingen door werkgever

Loonstop voor zieke werknemer die gesprek met werkgever weigert

Mocht de werkgever verlangen dat de zieke werknemer contact met hem zou houden?

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden als gevolg van coronapandemie

Vorderingen van werkgever betreffende nakoming geheimhoudingsbeding afgewezen

Arbeidsovereenkomst eindigt niet door het verrichten van passende arbeid bij een andere werkgever

Werkgever moet ook loon betalen over tijd die een werknemer voor aanvang van de arbeid aanwezig moest zijn

Billijke vergoeding wegens niet verlengen van arbeidsovereenkomst in verband met zwangerschap

Ontbinding wegens wanprestatie van arbeidsovereenkomst van werknemer die reeds op staande voet is ontslagen

Demotie als sanctie?

Werkgever moet hoog aantal overuren betalen en is aansprakelijk voor de schade als gevolg van burn-out

Schorsing concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beëindiging van arbeidsovereenkomst tijdens ziekte blijft in stand

Vervalt loonvordering wegens toepassing van een te lage salarisschaal als daarover niet tijdig wordt geklaagd?

FACTS: Slim investeren en kosten maken

Werkgever moet aan werknemer een vergoeding betalen vanwege onveilige werkomgeving

Broek naar beneden trekken en collega in blote billen zetten is geen grap

Ontslag op staande voet wegens overtreding geheimhoudingsbeding

Ontslag op staande voet wegens werken tijdens ziekte bij een andere werkgever

Werknemer blijft na overgang van onderneming recht houden op het overeengekomen loon, ook als dat meer is dan de cao toelaat

Geen gratificatie voor jubilerende werknemer wegens onderbreking van dienstverband

Werknemer moet kosten van opleiding tot bedrijfsarts aan werkgever terugbetalen

FACTS: Ondernemen in 2023

Beperking beroep op rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst na afwijzen van aanbod voor vaste arbeidsomvang

e-Herkenning blijft enige en verplichte inlogmiddel Mijn Belastingdienst Zakelijk

Werknemer moet door werkgever betaalde opleidingskosten bij uitdiensttreding terugbetalen

Werkgever aansprakelijk voor schade als gevolg van “long covid”

Uitbetaling van vakantiedagen tijdens derde ziektejaar

Mondelinge arbeidsovereenkomst is arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd omdat schriftelijke opgave van de duur van de arbeidsovereenkomst ontbreekt

UWV stelt te hoge eisen aan arbeidsdeskundige rapportage van werkgever

Billijke vergoeding wegens proeftijdontslag ernstig zieke werknemer

Voorlopige aanslag 2023

Ontslag op staande voet drieëneenhalve maand na op non-actiefstelling nog onverwijld

Werknemer die zich regelmatig verslaapt handelt verwijtbaar maar niet ernstig verwijtbaar

FACTS: Eindejaarsspecial Het fiscaal vizier op 2023

Zelfde rechtspositie niet-bezwaarmakers box 3 bevestigd door Van Rij

Geen regres van wegens loonsanctie tijdens derde ziektejaar betaald loon

FACTS: Het Belastingplan 2023

Zoekhulp betalingskenmerk

Lever uw doorlopende machtiging op tijd in!

Nieuwe sponsorshirts Altior Korfbal

Ontslag wegens seksuele affaire met de vrouw van een ondergeschikte

Update box 3: geen actie meer nodig voor niet-bezwaarmakers box 3

Geen ontslag voor arbeidsongeschikte werknemer die vasthoudt aan overdreven klachten

Werkgever mag betaling van Ziektewetuitkering niet stopzetten

Schadevergoeding wegens te hoge werkdruk

Ontslag op staande voet wegens klussen tijdens ziekte

Loondoorbetaling aan werknemer die zich ziek meldt wegens arbeidsconflict

Stageovereenkomst van BBL-leerling is in feite een arbeidsovereenkomst

Over welk bedrag aan loon moet de transitievergoeding van de arbeidsongeschikte werknemer worden berekend?

Geen recht op Ziektewetuitkering voor zieke werknemer tijdens seizoenswerkloosheid vanwege bestaan van arbeidsovereenkomst

Besluit over compensatie box 3 komt pas in voorjaar

Het definitieve besluit over de compensatie voor box 3-betalers zal het kabinet pas in de Voorjaarsnota bekendmaken. Dan zal er bekend worden welke belastingplichtigen wel of niet in aanmerking komen voor compensatie. De bezwaarindieners krijgen echter veel sneller een antwoord.

Ik heb geen studiefinanciering. Zijn mijn studiekosten aftrekbaar?

Ja. U mag bepaalde studiekosten aftrekken. Er zijn wel voorwaarden. Bijvoorbeeld dat u geen recht hebt op studiefinanciering.

Kabinet komt met uitbreiding steun na nieuwe coronamaatregelen

INKOMEN EN VERMOGEN Box 3, een blik in de toekomst?

© 2022 Van Schayk V.O.F. in Veghel